Hoppa till innehållet

Vårt arbete

Vi presenterar inte en stor mängd vallöften, utan pekar istället på pragmatiska och angelägna inriktningar med konkreta åtgärder. Här kan du läsa mer om vårt arbete för att varje dag föra Boden framåt. 

Motion - bidrag till enskilda avlopp

"För att stimulera och underlätta miljöfrämjande insatser som detta handlar om anser vi i Bodenaltemativet att regelverket och bidragsmöjligheterna ska förändras."

Läs Anders Petterssons motion.

Motion - etablering av timmerterminal

"Genom att etablera en infrastruktur med timmerterminaler i närhet till järnväg underlättas transporter till järnväg."

Läs Inge Anderssons motion.

Motion - fri tid i hemtjänsten

"Bodenalternativet föreslår att Bodens kommuns socialnämnd genomför en förstudie i form av ett projekt för "fri tid" i en mindre del av hemtjänsten."

Läs Gunnar Halins motion.

Motion - locka unga till lantbruket

"Bodenalternativet föreslår att lägga en övergripande försörjningsplan för hela kommunen för att säkra livsmedelsproduktionen för medborgarna samt värna om miljön."

Läs Seija Fallemarks motion här.

Motion - utveckla besöksnäringen med Bodens Fästning

"Bodenalternativet ser möjligheter att ta ett ordentligt grepp om utvecklingen av vår stad i syfte att stärka de tre benen turism, naturliv och motion."

Läs Anders och Camillas motion.

Insändare - Ansvarslös affär

Insändare - "Icke godkänt" i landsbygdsutveckling

Insändare - Majoriteten tömmer kommunens lador

Majoriteten tömmer kommunens lador

Under innevarande mandatperiod har den styrande majoriteten i Bodens kommun nyttjat tidigare uppbyggda reserver på ett sätt som Bodens innevånare aldrig tidigare skådat.

De tre senaste åren har majoriteten balanserat negativa resultat för kommunen med motsvarande 58,5 milj. kr. där tidigare avsatta medel i pensionsreserv och resultatutjämningsreserv har använts. När nu en strategisk plan för åren 2022-2024 ska fastställas räknar majoriteten med att nyttja ytterligare drygt 80 milj. kr för att balansera negativ budget tre år framåt. Tillvägagångssättet är minst sagt uppseendeväckande med tanke på att kommunens "lador" efter 2024 i stort sett kommer att vara tömda.

För att reda ut kommunens ekonomi, möta de utmaningar vi i Boden står inför vid etableringen av H2 Green Steel och för att säkerställa investeringar i skollokaler och förskolor är vi från Bodenalternativet beredda att tillfälligt höja skatten under några års tid motsvarande ca: 180 kr/månad för en medelinkomsttagare som tjänar 25 000 kr/månad.

Parallellt med ändringen av skattesatsen ska naturligtvis arbetet med effektiviseringar i de kommunala verksamheterna fortsätta. Genom vårt förslag säkerställs den reserv som finns kvar för kommande generationer och "ladorna" blir därför en tillgång inför riktigt svåra tider som kan komma.

Insändare - Tänk nytt, långsiktigt och hållbart

Tänk nytt, långsiktigt och hållbart

Den samhällsomvandling vi i Boden står inför innebär utmaningar men också fantastiska möjligheter att forma ett mera hållbart samhälle än det vi har idag. För att vi ska komma in på det spåret tror jag att vi måste lägga en del gamla beslut åt sidan och titta på de nya förutsättningar och möjligheter vår kommun har idag med anledning av de stora industrietableringar som planeras. Om vi ska omsätta visionerna om en befolkningsutveckling där vi är 33 000 innevånare år 2030 måste vi vara beredda att ompröva tidigare fattade beslut och i stället ”ta höjd” för långsiktiga och hållbara alternativ. Vi i Bodenalternativet har tidigare skissat på förslag som verkligen bygger på långsiktighet och hållbarhet, förslag som i allra högsta grad är aktuella idag.

• Att snabbt kunna erbjuda H2 Green Steel färdiga lokaler för sitt huvudkontor skulle med stor sannolikhet innebära att kontoret verkligen hamnar i Boden. Erbjud därför H2 Green Steel lokaler för sitt huvudkontor i före detta vårdhögskolans lokaler istället för att pressa in en 7-9 skola med minimala möjligheter till expansion och utveckling. Möjlighet till utveckling av en framtida 7-9 skola ser vi som absolut nödvändig med anledning av prognosen om en ökande folkmängd och därigenom fler högstadiebarn.

• Bygg ett utvecklingscentrum där gymnasiets alla program samlas tillsammans med Yrkeshög-skoleutbildningar av olika slag i anslutning till arenaområdet och flytta istället in nuvarande 7-9 skola (Stureskolan) till Björknässkolan när gymnasiet flyttar ut.

• Utveckla arenaområdet genom att på sikt bygga en multiarena där ishall, anläggning för friidrott och annan verksamhet kan inrymmas. Utforma anläggningarna på ett sådant sätt att teknisk utrustning, samnyttjande av vissa lokaler, restaurang och infrastruktur i området håller nere driftkostnaderna. Att samla den här typen av anläggningar skulle dessutom stärka området och vår kommun som en mäss- och eventarrangör. Det här är förslag som på ett långsiktigt och hållbart sätt medger utveckling och expansion, goda möjligheter till nödvändig kompetensförsörjning men också något som visar på viljan att vara en attraktiv kommun där många kan tänka sig att bo.

För Bodenalternativet Anders Pettersson och Suzanne Thörnäs