Hoppa till innehållet

 

Presentation av kandidater inför kommunvalet 2022

Samtliga kandidater i den ordning de står på Bodenalternativets valsedel

Anders Pettersson, Norra Svartbyn

Suzanne Thörnäs, Heden

Michael Engström, Gunnarsbyn

Camilla Sundqvist, Trångfors

Gunnar Halin, Ubbyn

Mona Holmström, Bodforsen

Inge Andersson, Rensundet

Helena Samuelsson, Sävast

Ingemar Karlsson, Centrum

Nils Pettersson, Centrum

Helena Tjäder, Centrum

Kristian Engström, Svartbjörsbyn

Madelene Isaksson, Sanden

Peter Öqvist, Rörån

Bengt-Göran Gustavsson, Forsnäs

Ingela Ögren Weinmar, Norra Svartbyn

Ola Enoksson, Lombäcken

Ninva Gawrieh, Centrum

Tommy Gabrielsson, Sävast

Johanna Söderholm, Bodforsen

Andreas Ek, Gunnarsbyn

Monica Wiklund Holmström, Heden

Peter Gitselov, Centrum

Evelina Pettersson, Norra Svartbyn

Lars Berg, Kusön

Anette Lund, Centrum

Per-Olov Samuelsson, Sävast

Annika Berglund, Sävast

Daniel Lindgren, Centrum

Gunlög Pettersson, Norra Svartbyn

Bobo Löfgren, Hamptjärnmoran

Ann-Kristin Viklund, Södra Harads

Per-Olof Planting, Sävast

Marie-Louise Grill, Harads

Jan Lidberg, Gunnarsbyn

Anders Pettersson, första namn på Bodenalternativets valsedel

Ålder 64 år, arbetade fram till 2020 som bygginspektör. Har varit med i politiken under många år men har upplevt en nystart i och med att Bodenalternativet startade 2018.

Partiets frihet från de traditionella partierna och från höger/vänsterskalan innebär att man kan koncentrera sig på de lokala frågorna, frågor som i de flesta fallen är av mera praktisk karaktär.

Frågor kring bygget av det goda samhället samt välfärdsfrågor där den "lilla" människan ska stå i centrum är prioriterade områden för Anders.

 

 

Camilla Sundqvist, fjärde namn på Bodenalternativets valsedel.

Camilla bor i Trångfors och känner sig relativt ny i politiken även om hon suttit med i kultur, fritid och ungdomsnämnden och kommunfullmäktige under en mandatperiod.

"Det som händer och beslutas i en kommun berör oss alla på olika sätt och det känns viktigt att engagera sig som "vanlig" kommunmedborgare, om man har möjlighet till det. 

Därför har jag engagerat mig i Bodenalternativet"

De frågor som ligger mig närmast hjärtat är hälsa/livsstilsfrågor men även omsorgsfrågor (barn, äldre och socialt) och hållbarhetsfrågor.

 

 

 

Gunnar Halin, femte namn på Bodenalternativets valsedel

Gunnar bor i Ubbyn, han har varit aktiv i politiken under många år. Gunnar sitter för närvarande i fullmäktige, socialnämnden och socialutskottet.

"Jag är med i Bodenalternativet därför att det är ett lokalt parti som verkar för Bodensarnas bästa och styrs inte av något riksparti eller ideologi. Bodenalternativet är en bra blandning av personer med olika politisk bakgrund men även ett flertal som inte tidigare varit politiskt aktiva men med stor erfarenhet från föreningslivet"

"Vi ser samarbete och blocköverskridande lösningar som en förutsättning för en positiv utveckling av kommunen"

Sociala frågor och att lyfta fram behoven för personer med omfattande behov är viktigt för Gunnar, liksom att verka för att öka vård- och omsorgspersonalens delaktighet i sitt arbete och att brukare och anhöriga i större utsträckning ges möjlighet att påverka sin vård och omsorg.

Ytterligare ett angeläget område är att lyfta fram överförmyndarfrågor som att bevaka rätt och sörja för person.

 

 

Helena Tjäder, elfte namn på Bodenalternativets valsedel

Helena bor i centrala Boden, är ny/gammal i politiken. Hon har en politisk bakgrund och erfarenhet, men efter en paus som aktiv på ungefär 20 år känner hon sig lite ringrostig.

När hon får frågan om varför hon engagerat sig i Bodenalternativet säger hon:

"Jag brukar svara att jag vill "plocka russinen ur kakan", när jag tidigare fått frågan om vilket parti jag sällar mig till. I stort sett alla partier driver många frågor jag står bakom, men saknar en ideologi jag fullt ut kan stå för, vilket är viktigt för mig. Till min glädje var det många fler som delade min tanke och känsla, men som till skillnad från mig inte nöjt sig med att stanna vid en misslynt uttalad metafor utan faktiskt plockat ut de där berömda, metaforiska russinen".

Helena brinner för frågor om psykisk (o)hälsa och suicidprevention, frågor som berör oss alla.

 

 

 

Peter Gitselov, 23:e namn på Bodenalternativets valsedel

Peter Gitselov, bor i centrala stan är ny i politiken.

Peter har engagerat sig i Bodenalternativet för att kunna påverka och genomföra det som ligger honom närmast hjärtat, nämligen frågor om fritid/idrott och integration.

 

 

 

Evelina Pettersson, 24:e namn på Bodenalternativets valsedel

Evelina bor i Norra Svartbyn och har den senaste mandatperioden suttit med i arbetsmarknads- och utbildningsnämnden.

Evelina engagerade sig i Bodenalternativet för att hon ville vara med och bidra till ett ännu bättre Boden. Skolfrågorna ligger henne närmast hjärtat.

 

 

Ingemar Karlsson, 9:e namn på Bodenalternativets valsedel

Ingemar har funnits med i politiken under många år, sitter idag i bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden.

Ingemar engagerade sig i Bodenalternativet för att det är ett lokalt parti som inte behöver ta hänsyn till någon partipiska. Partiet kan arbeta med sakfrågor som är viktiga för vår kommun och alla medborgares bästa oavsett var i kommunen man bor.

Landsbygdsfrågor, äldreomsorg och samhällsutveckling i stort är viktiga frågor för Ingemar.

 

 

Monica Wiklund Holmström, 22:a namn på Bodenalternativets valsedel

Monica bor i Heden, är ny i politiken men har stor erfarenhet av kommunal verksamhet

Monica engagerade sig i Bodenalternativet därför att partiet var lokalt förankrat, partipolitiskt obundet och som månar om Bodensare och blivande Bodensares bästa.

Monica säger "jag vill vara med och engagera mig i samhällsutvecklingen samt påverka och delta vid förändringsarbete".

Frågorna som ligger Monica närmast hjärtat är socialt arbete, inkludering i samhället och medborgardialoger

 

Inge Andersson, 7:e namn på Bodenalternativets valsedel

Inge bor i Rensundet, Gunnarsbyn. Han har lång erfarenhet av politiskt engageman, såväl internationellt som nationellt, regionalt och lokalt. Han har bland annat varit kommunalråd i Boden.

Att vara med i att ta initiativ till bildandet av Bodenalternativet efter att ha petats från Socialdemokraternas valsedel 2018 blev för honom självklart eftersom engagemanget för samhällsbyggande fortfarande var starkt.

Inge säger "den antagligen viktigaste frågan i Boden de närmaste åren är att skapa ett samhälle som attraherar presumtiva nya invånare".

 

Mona Holmström, 6:e namn på Bodenalternativets valsedel

Mona bor i Bodforsen, är relativt ny i politiken. Sitter för närvarande i samhällsbyggnadsnämnden som ersättare. Mona har lång erfarenhet av kommunal verksamhet främst inom socialtjänsten i form av myndighetsutövning och arbetsledning. Har även utbildning inom området säkerhet- och beredskapssamordning.

Mona valde att engagera sig i Bodenalternativet för att de lokala frågorna prioriteras och ständigt står i fokus.

Mona brinner för arbete för säkra och trygga verksamheter med grund i allas lika värde och allas möjlighet att vara delaktiga. Hon vill även verka för effektiv och rättssäker myndighetsutövning.

 

Tommy Gabrielsson, 19:e namn på Bodenalternativets valsedel

Tommy bor i Sävast och är ny i kommunpolitiken, men har däremot några uppdrag i kyrkopolitiken. Tommy sitter med i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och kyrkans begravnings- och fastighetsutskott.

Tommy engagerade sig i Bodenalternativet för att det är ett parti som inte är toppstyrt och som koncentrerar sig på att driva lokala frågor.

Skola, äldreomsorg, idrott och landsbygdsutveckling är särskilt viktiga frågor för Tommy.  

 

 

 

Johanna Söderholm, 20:e namn på Bodenalternativets valsedel.

Johanna bor i Bodforsen, har idag ett förtroendeuppdrag i BodenEvent AB.

Johanna engagerade sig i Bodenalternativet för att partiet var fritt från blockpolitik, partiet hade många engagerade och kunniga människor med hjärtat på rätt ställe.

Det som ligger johanna närmast hjärtat är alla människors lika värde och frågor som rör miljö och kultur.

 

Bengt-Göran Gustavsson, 15:e namn på Bodenalternativets valsedel

Bengt-Göran bor i Forsnäs några mil norr om Harads. 

Bengt-Göran har idag förtroendeuppdrag i Bodens Energi AB, Bodens Nät AB men också som ersättare i kommunfullmäktige.

Engagemanget i Bodenalternativet beror på att partiet är politiskt oberoende, hela kommunen alltid står i fokus och att alla medborgare behandlas lika.

Viktiga frågor för Bengt-Göran är skola, omsorg, bostäder, arbete och både stad och landsbygd.

 

 

 

Helena Samuelsson, 8:e namn på Bodenalternativets valsedel

Helena bor i Sävast och är ny i politiken men med en god kännedom om kommunal verksamhet.

Helena engagerade sig i Bodenalternativet därför att partiet är fri från blockpolitiken, partiet arbetar för hela kommunens bästa och konsentrerar sig på sakfrågor. Helena säger att bodenalternativets värdegrund tilltalar henne.

De frågor som ligger Helena närmast hjärtat är sociala frågor men även trygghetsfrågor generellt.

 

 

Michael Engström, 3:e namn på Bodenalternativets valsedel.

Michael bor i Gunnarsbyn och sitter idag som ledamot i arbetsmarknads- och utbildningsnämnden och valnämnden. Förutom dessa kommunala uppdrag är Michael även ledamot i kyrkofullmäktige.

Michael engagerade sig i Bodenalternativet med anledning av eintresset för samhällsfrågor och den lokala utvecklingen i Bodens kommun.

Det som ligger Michael närmast hjärtat är frågor om jämställdhet och människors lika värde vilket är särskilt viktigt i den samhällsomvandling vi står inför och påverkan i samhällsbyggandet. Michael kommer även att verka för att våra unga ska genom en jämlik skola ges bra förutsättningar att leva sitt liv .

 

Suzanne Thörnäs, andra namn på Bodenalternativets valsedel.

Suzanne bor i Heden men kommer inom kort att slå ner sina bopålar i Gunnarsbyn

Suzanne sitter i dag i Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och som vice ordförande i rådet för trygghet och hälsa.

Suzanne engagerade sig i Bodenalternativet för att hon vill bidra till ett gott samhälle att bo och leva i.

Det som ligger Suzanne närmast hjärtat är att bygga ett samhälle utifrån ett främjande och hållbart sätt. Demokrati, samverkan och meningsfull fritid är intressanta ämnen.

 

Nils Pettersson, 10:e namn på Bodenalternativets valsedel

Nils bor i centrala stan, tycker själv att han är ny i politiken, sitter för närvarande i kultur- fritid och ungdomsnämnden.

Nils engagerade sig i Bodenalternativet för att han vill vara med och utveckla och påverka samhället vi bor i.

Nils säger "efter att ha bott i USA i 10 år och sett de problem och utmaningar man har där vill jag påverka vårt samhälle i en annan riktning, till en plats där alla är delaktiga och får stöttning och hjälp efter behov".

Frågor som ligger närmast hjärtat är att långsiktigt och ansvarsfullt hantera kommunens ekonomiska medel, utveckla kultur och fritidslivet och forma en ambitiös men realistisk omställning till ett hållbart samhälle.

 

Ingela Ögren Weinmar, 16:e namn på Bodenalternativets valsedel.

Ingela bor i Norra Svartbyn och är ny i politiken.

Ingela engagerade sig i Bodenalternativet för att hon anser att partiet är ett bra alternativ att föra fram många frågor ur olika aspekter, utan "partipiska".

Ingela brinner för kulturen och vill bidra till att skapa möjligheter till kultur för främst barn och unga. Hon vill visa på kulturens möjligheter till gemenskap och utveckling. Kommunen måste ta tillvara stora och små organsiationer/föreningar som jobbar med kultur i olika former, för alla åldrar, oavsett bakgrund eller etnicitet.

 

Kristian Engström, 12:e namn på Bodenalternativets valsedel.

Kristian har idag förtroendeuppdrag i Bodens Energi AB och Bodens Energi Nät AB

Kristian har engagerat sig i Bodenalternativet för att han brinner för kommunfrågor och "närpolitiken" i Boden. Han ser Bodenalternativet som ett parti som värnar om hela kommunen inte bara stadskärnan. Bodenalternativet är enligt Kristians mening ett parti som låter en komma till tals och som lyssnar på ens åsikter och funderingar.

De viktigaste frågorna för Kristian är en levande landsbygd, barn- och ungdomsfrågor och allas lika värde. Kristian tycker att det är en självklarhet att man ska ha fungerande skolor, äldreomsorg, kultur och transporter som är anpassade för kommuninvånarnas behov, han tycker också att det är viktigt med en bra samverkan mellan olika myndigheter för att fånga upp ungdomar i tid för att ge stöd och hjälp. Kristian säger slutligen att "grundläggande för allt är att oavsett vem du är ska du ha samma förutsättningar var du än bor i vår kommun".

 

 

Peter Öqvist, 14:e namn på Bodenalternativets valsedel.

Peter bor i Rörån och har idag förtroendeuppdrag i miljö- och byggnämnden som ordinarie ledamot.

Peter engagerade sig i Bodenalternativet för att han tyckte det var ett bra sätt att kunna påverka utvecklingen i Bodens kommun.

Peter säger "landsbygdsfrågor känns viktiga för mig liksom frågor om kultur och fritid men framförallt att jobba för en kommun som är attraktiv och välkomnande att leva i".

 

Gunlög Pettersson, 30:e namn på Bodenalternativets valsedel.

Gunlög bor i Norra Svartbyn och är ny i politiken men med lång erfarenhet av kommunal verksamhet, har under lång tid arbetat som handläggare på socialförvaltningen.

De frågor som ligger Gunlög närmast hjärtat är sociala frågor och allas lika värde.

 

Lars Berg, 25:e namn på Bodenalternativets valsedel.

Lars bor på kusön och är ny i kommunpolitiken men har uppdrag i kyrkans valnämnd och som ersättare i församlingsrådet.

Lars engagerade sig i Bodenalternativet för att han insåg att han kunde vara med och påverka, lägga förslag och arbeta för att förslagen ska vinna gehör hos Bodensarna.

Den fråga som ligger Lars närmast hjärtat är framför allt äldreomsorgen. Våra äldre måste få plats på boenden, dom har rätt till ett tryggt och bra boende - "Mer platser snarast".

 

Ninva Gawrieh, 18:e namn på Bodenalternativets valsedel

Ninva bor i centrala stan, är ganska ny i politiken men med kompetens från kommunal verksamhet. Ninva sitter som ledamot i det kommunala bolaget REBAB (Restproduktbearbetning i Boden AB)

Ninva engagerade sig i Bodenalternativet för att hon ville vara med och verka för ett bättre Boden.

Det som ligger Ninva närmast hjärtat är hållbarhetsfrågor, vad vi lämnar efter oss i arv till våra barn och barnbarn.

 

Ola Enoksson, 17:e namn på Bodenalternativets valsedel.

Ola bor i Lombäcken och är idag ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

Ola engagerade sig i Bodenalternativet för intresset att vara delaktig i utvecklingen av Boden

De frågor som ligger Ola närmast hjärtat är Jämlikhet, öppenhet och landsbygdsfrågor

 

Annika Berglund, 28:e namn på Bodenalternativets valsedel

Annika bor i Sävast och tycker själv att hon är ny i politiken.

Annika har engagerat sig i Bodenalternativet för att hon tycker det är svårt idag att hitta en politisk hemvist i dagens Sverige. Bodenalternativet ger däremot möjligheter att vara med och påverka i det lokala sammanhanget där man lever och bor utan den vanliga politiska kartan. Bodenalternativet arbetar och samarbetar för ett bättre Boden för alla.

Annika säger, "som diakon (Svenska kyrkans socialarbetare) så är det människors utsatthet som ger mig kamplust. Ett bra Boden speglas mot hur vi behandlar människor som befinner sig i utsatthet. Ett bra Boden är inte bättre än hur vi stödjer den av oss människor som behöver stöd och det behöver vi alla någon gång i livet".

 

 

Per-Olof Samuelsson, 27:e namn på Bodenalternativets valsedel.

Per-Olof bor i Sävast och är ny i kommunpolitiken. Han är idag ledamot i kyrkofullmäktige

Per-Olof engagerade sig i Bodenalternativet för att partiets politik är intressant men också för att partiet har bred kompetens och erfarenhet.

Frågor som ligger närmast hjärtat är värdegrundsfrågor där alla människors lika värde och omtanken om den lilla människan står i fokus.