Hoppa till innehållet

 Valprogram 2022

 

Under mandatperioden 2018-2022 har Bodenalternativet verkat i opposition.

Partiet har haft en bred representation i nämnder och styrelser vilket inneburit  att vi haft en bra insyn i de frågor som kommunen ställts inför under mandatperioden. 

Med anledning av en ansträngd kommunal ekonomi har majoritetspartierna tvingats till nyttjande av de finansiella reserver som byggts upp under en lång tid. Kommunen står fortsatt under en ekonomisk utmaning, mycket med anledning av det stora underhållsbehov som finns i kommunala anläggningar, men även på grund av de investeringsbehov som kommunen står inför. 

Bodenalternativet har lämnat en rad olika förslag i form av motioner till kommunfullmäktige, interpellationer till i första hand kommunstyrelsens ordförande men även riktat en rad frågor till företrädare för majoriteten.

Majoritetspartierna har i stor utsträckning varit kallsinniga till de förslag vi lämnat. 

När vi nu åter närmar oss val avser vi i Bodenalternativet gå vidare och erbjuda Bodensarna ett politiskt alternativ som i bred omfattning bidrar till ett ännu attraktivare Boden. Vi vill ta vara på den spirande "Bodenandan". Vi vill stärka känslan och stoltheten av att bo, leva och vara en del av utvecklingen av vår kommun.

 

I vårt program lyfter vi fram några av de viktigaste frågorna som vi ser ska bidra till utveckling av vår kommun. Vi pekar på pragmatiska och angelägna inriktningar med konkreta åtgärder i stället för en stor mängd vidlyftiga vallöften.

Vår politik kommer i huvudsak att bygga på:

 

·           Hela kommunens utveckling

·           Medborgardialog

·           Samverkan och ansvarstagande

·           Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

·           Frihet från blockpolitik

 

Hela kommunens utveckling

 

Hela Bodens kommun ska ges förutsättningar att leva och utvecklas, både i tätort som på landsbygd. Det innebär att de kommunala besluten måste vara välgrundade utifrån förstudier och konsekvensanalyser.

Arbetet för att förverkliga de industrietableringar som presenterats under de senaste åren ska vara prioriterat under den kommande mandatperioden.

H2 Green Steel, Bodens Cleantech Center och före detta AF1-området  kommer att vara viktiga delar i att locka investerare och verksamhetsutövare till kommunen. Garnisområdet har fortsatt stora utvecklingsmöjligheter och kan på sikt innehålla en rad olika verksamheter och många fler arbetsplatser. Utveckling av det lokala näringslivsklimatet ska ständigt stå i fokus.

Boden Business Park (BBP) är i många avseenden en motor för näringslivsutvecklingen i Boden inom främst det teknikintensiva området. Verksamheten har växt kraftigt under senare tid vilket förmodligen kräver fortsatta utbyggnader av lokalerna och en verksamhetsutveckling inom områden som utbildning, kultur och andra kreativa näringar.

 Området vid Bodens energi Arena behöver utvecklas vidare. Uppförande av en ny ishall samt en anläggning för friidrott skulle innebära många positiva synergier då området och anläggningarna skulle bli en attraktiv plats för idrott, mässor och liknande.

En gymnasieby i anslutning till arenaområdet där gymnasiets alla program samlas tillsammans med yrkeshögskoleutbildningar av olika slag skulle kraftfullt bidra till att området blev ett utvecklingscentrum med liv och rörelse. En sådan inriktning skulle även innebära att nuvarande 7-9 skola i centralorten skulle kunna ta plats i nuvarande Björknässkola.

Utvecklingen av centrum behöver ta ny fart genom att öka attraktionskraften i form av event, mötesplatser, kultur och miljöer som bidrar till att Bodensare och besökare möts, umgås och skapar relationer samtidigt som de utför sina inköp och nödvändiga ärenden.

I samarbete med handeln bör etablering av små unika butiker i centralorten främjas genom planering och gemensamma insatser.

Parkeringsproblematiken i de centrala delarna av Boden bör lösas genom att bygga fler parkeringshus i samband med att centrala fastigheter exploateras.                  

Kommunen ska även fortsättningsvis genom en god framförhållning av detaljplaner för bostadsändamål lägga grunden för ökat bostadsbyggande såväl i tätorten som på landsbygden.

Trygghetsboenden ska särskilt prioriteras med tanke på det ökande antal äldre kommunmedborgare.

Sävastområdet är det för tillfället mest expansiva området i kommunen. Servicen i området behöver utvecklas vidare och möjligheten för äldre medborgare att bo kvar i området säkerställas genom att det bland annat byggs trygghetsboenden.

Landsbygden måste ges förutsättningar att utvecklas, främst genom kommunala satsningar som till exempel:

 

·       anordnande av äldreboenden alternativt trygghetsboenden i de i översiktsplanen utpekade primärområdena Harads och Gunnarsbyn.

·       utveckla/förbättra kollektivtrafiken

·       positiv inställning till mindre skolenheter

·       bättre möjligheter för en utvecklad besöksnäring

·       se över villkoren och öka det kommunala bidraget för åtgärder av enskilda avloppsanordningar.

·       fortsatt utveckling av upphandlingsmodeller som stärker konkurrensmöjligheterna för lokalproducerade produkter och de lokala företagen.

 

Kommunen har i dagsläget ett omfattande gång- och cykelnät i centrala stan samtidigt som man ser stora brister och uppenbara olycksrisker för gång- och cykeltrafikanter i andra delar av kommunen. Två av dessa områden är Norra Bredåker och de norra delarna av Harads där oskyddade trafikanter får dela vägbana med både tung och livlig trafik. För dessa två nämnda områden måste kommunen i samråd med trafikverket verka för att trafiksäkerhetsåtgärder vidtas.

Alla medborgare oavsett var man bor behöver tillgång till vägar. Ett stort antal så kallade enskilda vägar respektive samfällda vägar saknar idag fungerande drift och underhåll vilket innebär stora besvär och risker för enskilda medborgare. Kommunen bör därför av den anledningen överta ansvaret för vissa viktiga vägar på främst landsbygden.

Kommunen står inför en stor utmaning i form av en mängd fastigheter och anläggningar som under lång tid inte värdesäkrats genom nödvändigt underhåll. Åtgärder måste vidtas för att Boden som bostadsort även fortsättningsvis ska vara en attraktiv kommun att bosätta sig i.

De närmaste åren måste skolor och förskolor prioriteras i arbetet för att åstadkomma goda lärmiljöer.

 

Medborgardialog

 

Dialogen med kommunens medborgare har utvecklats och blivit ett viktigt inslag i allt utvecklings- och planeringsarbete. Medborgarnas delaktighet är viktig och därför ska dialogen utvecklas vidare.

En fortsatt dialog med kommunens idrottsrörelse liksom föreningslivet inom kulturområdet måste prioriteras ur bland annat följande aspekter:

·       Arbetet med värdegrund, människosyn och förhållningssätt måste utvecklas vidare och dessutom bli en faktor som kommunen tydligt värderar i sitt bidragssystem till föreningarna

·       Fördelningen av kommunala bidrag behöver ske efter en mer jämlik fördelning där genusperspektivet står i centrum.

På samma sätt som politiken i kommunen grundar sitt arbetssätt på tillit mellan tjänstepersoner och politiker ska kommunen i sin helhet grunda sitt förhållningssätt till medborgarna på just tillit. Dagens förhållningssätt där förskolan kräver intyg om föräldrars arbetstider bör förändras till en dialog där barnens bästa står i fokus.

 

Samverkan och ansvarstagande

Politiska beslut i kommunens nämnder och styrelser ska tas med så bred politisk förankring som möjligt.

Samverkan med närliggande kommuner och regionens övriga aktörer behöver utvecklas vidare för att uppnå ökad samordning och samsyn. En ökad samsyn är grunden för att de offentliga resurserna ska kunna nyttjas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Försvarsmakten är en viktig aktör och samverkanspart i Boden. I ett nytt synsätt på försvarets roll i kombination med uppbyggnaden av ett modernt civilförsvar är samverkan viktigare än någonsin.

Civilsamhället (föreningar och organisationer) har en betydelsefull roll att fylla i samhällsbygget. Därför behöver samverkan mellan kommunen och dessa aktörer utvecklas vidare, framförallt inom områden som integration, kultur, fritidsaktiviteter och folkhälsa.

Gymnasiet har stora utmaningar och behöver därför utvecklas i flera avseenden. Gymnasiets roll i samhället förändras ständigt och fordrar därför kontinuerlig samverkan med det lokala och regionala näringslivet liksom med aktörer inom offentlig sektor.

Estetprogrammet är en viktig kulturbärare som ger samhället stora värden, det är av stor vikt att vi fortsättningsvis satsar och utvecklar dessa verksamheter och att det dessutom kan ske i nära samarbete med andra kulturaktörer i kommunen.

För att öka ungdomars möjlighet att genomföra gymnasial utbildning behöver resandet till och från skolan ses över så att förutsättningarna blir jämlika för ungdomar på landsbygden som för de som bor i tätorten.

Yrkesutbildningar på gymnasiet och vuxenutbildningen ska anpassas till regionens behov av arbetskraft

För att kunna utveckla och bibehålla kommunal service i form av skolor, förskolor och annan service fordras en utökad samverkan med andra aktörer.

För att kunna vara en attraktiv kommun för behöriga lärare fordras ett väl utvecklat samarbete mellan fristående enheter och kommunen. Ett sådant samarbete gynnar möjligheten till en bra utbildning för våra barn och ungdomar.   

Kommunen står inför stora utmaningar inte minst på grund av ett mycket stort investeringsbehov. För att klara dessa utmaningar fordras att kommunen samverkar och välkomnar seriösa investerare för att bidra till den kommunala tillväxten

 

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

I linje med resolutionen Agenda 2030 som FN:s generalförsamling antog 2015 ska Bodens kommun väga in sociala, miljömässiga och ekologiska faktorer i beslut, för en hållbar utveckling.

I planeringen för framtidens Boden måste motverkan av segregation i olika former vara en viktig utgångspunkt. Därför måste våra bostadsområden långsiktigt planeras för blandade typer av bostäder och med olika upplåtelseformer.

Mötesplatser för social samvaro av olika slag fria från krav och generationsgränser måste skapas.

Ett viktigt inslag i samhällsbygget är medborgarnas möjligheter till ett aktivt liv. För att främja spontan idrott/lek och rörelse ska fokus läggas på områden och platser där det naturligt lämpar sig bäst, exempelvis: 

·       Genom iordningställning av grillplatser, naturstigar, cykelleder och liknande runt om i kommunen inspireras medborgare och turister till aktiviteter och motion.

·       I kommunens båda älvdalar finns många outvecklade miljöer. Här kan kommunen i samverkan med lokala företrädare utveckla rastplatser, grillplatser och andra former av mötesplatser i samverkan.

·       Vid projektering och byggande av nya skolor men även vid ombyggnation av befintliga skolor ska utemiljön särskilt prioriteras i syfte att främja idrott/lek och rörelse. Verksamheten bör i större utsträckning än idag planerar för daglig rörelse på schemat.                

Den fastlagda planen för att minska barngrupperna i förskolan från 17 till 15 platser per avdelning ska fullföljas.

Resurser måste tillföras integrationsarbetet men detta måste också söka sig nya former. Vi står idag i en situation där äldreomsorg, sjukvård och trygghetssystem generellt står inför stora utmaningar. Den enorma resurs som våra ”nysvenskar” utgör måste tas till vara på ett bättre sätt än idag.

En öppen förskola i Bodens centrum med pedagogiska kompetenser skulle även det kunna bli ett viktigt inslag i integrationsarbetet.

För att Boden ska lyckas med att attrahera den mångfald av ny arbetskraft som behövs i framtiden krävs ett ökat och breddat utbud av kultur. Kommunens stöd till institutioner, arrangörer och utövare måste förbättras.

Den kulturella mångfalden ska bejakas, värdesättas och utvecklas för att skapa ett mer inkluderande och trivsamt samhälle. Detta kan vi åstadkomma genom att i ännu större utsträckning än idag satsa på insatser för integration av utlandsfödda genom att till exempel:

·       främja fler språkstödjande aktiviteter och samhällsstödjande arrangemang

·       ytterligare förstärka dialogen mellan kommun och individ där rättigheter och skyldigheter på ett enkelt och tydligt sätt förmedlas i ett tidigt skede

 

Servicen och därigenom tryggheten för våra äldre och personer med funktionsnedsättning måste utvecklas vidare genom att till exempel:

·       införa en äldreboendegaranti för alla över 80 år

·       stimulera byggnation av fler trygghetsboenden, anordna fler boendeplatser för personer med demenssjukdom

·       se över kriterierna och införa förenklade modeller för biståndsprövning där den enskilde i större utsträckning än i dag är delaktig och ges möjlighet att påverka hemtjänstens innehåll, omfattning och utförande.

·       sociala förhållanden och ensamhet beaktas vid prövning av behov

·       anhörigstödet för anhöriga till äldre och personer med funktionsnedsättning utvecklas vidare

·       anpassa och utveckla moderna och attraktiva boendeformer för personer med funktionsnedsättning

·       brukarrådens roll och delaktighet förstärks

 

För att säkerställa verksamheterna inom skolan och omsorgen fordras att särskild uppmärksamhet riktas på arbetsmiljö, arbetsförhållanden, tillräckliga resurser och lön för personalen. En kraftig lönesatsning måste genomföras för att trygga kompetensförsörjningen inom dessa områden liksom satsningar på fortbildning och handledning.

För att främja en bättre balans i livsmedelsförsörjningen måste lokal livsmedelsproduktion på ett mer omfattande sätt än idag stå i fokus. Därför ska områden för jordbruksändamål säkerställas i planeringen av våra markområden, exempelvis i Unbyn, Bredåker m.fl.

Fler stadsnära områden för odlingslotter bör ställas i ordning för enskilt odlande.

Kommunens lokala miljömål måste få en tydligare prioritering i den kommunala planeringen.

Ägardirektiven till kommunens energibolag, BEAB behöver förtydligas avseende främst kraven om produktion av fossilfri elenergi genom att investera i till exempel sol- och vindkraft.

Kommunens planavdelning bör ges i uppdrag att omgående påbörja detaljplanering av ett antal områden som lämpar sig för etablering av solcellsparker

I naturområden och enskilda fastigheter runt om i vår kommun är det vanligt förekommande att skrotbilar lämnas utan åtgärd och utgör i vissa fall en olycklig miljöpåverkan förutom intrycket av nedskräpning. Kommunen bör i en tidsbegränsad kampanj, efter överenskommelse med bilägarna transportera uttjänta fordonen till auktoriserat skrotningsföretag.

 

Frihet från blockpolitik

Idépolitiskt fria.

Bodenalternativet har som idé att hedra demokratin med allas lika värde som ledstjärna.

Vi bygger vårt engagemang fritt från traditionella vänster/höger skalan och vi har inga krav från moderpartier som bestämmer vad som är viktigt för oss i Boden. Kommunpolitiken utgår mycket från sakfrågor och vi kan på ett demokratiskt sätt hitta goda alternativ för det lokala samhället och närhetslivet.

Med kunskap, erfarenhet, entusiasm och samverkan bidrar vi så att Boden utvecklas till en vald plats att leva sitt liv på. Att söka och ta tillvara medborgarnas tankar och idéer för att åstadkomma detta är viktigt för oss.