Hoppa till innehållet

Skolutredning 2020 om framtida skolstruktur i Boden.

Vi anser att det aktuella ärendet är mera än bara en lokalfråga för Bodens grundskolor.

För att kunna åstadkomma långsiktiga och hållbara lösningar måste man betrakta frågor av det här slaget på ett vidare sätt och alltid med ett helhetsperspektiv.

Kommunen har många utmaningar och måste vara strategisk i sina beslut, därför vill vi lyfta denna lokalfråga till en mera övergripande nivå och dessutom föra ihop den med andra frågor som bör lösas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

  • Gymnasieutbildningen är för närvarande lokaliserad på flera platser, detta bidrar till ineffektivitet och fördyringar. Genom att etablera en samlad gymnasieby elimineras dessa nackdelar. Samtidigt skapas nya möjligheter till att utveckla utbildning till det livslånga lärandet i lokalt och regionalt perspektiv utifrån förändringar på arbetsmarknaden. Sedan tidigare finns ett beslut i nämnden för en inriktning till en mer samlad gymnasieskola.
  • Före detta vårdhögskolans lokaler och omgivande markområden är mycket begränsade och medger inte några större utvecklingsmöjligheter. Med tanke på den befolkningsutveckling som ligger till grund för utredningen är en flyttning av nuvarande Stureskolan till detta område olämplig, ett bättre alternativ är att Stureskolans verksamhet flyttas till nuvarande Björknäsgymnasiet sedan den verksamheten erhållit nya lokaler.
  • Förvaltningen har under lång tid uttryckt önskemål om lokaler där förvaltningen i sin helhet kan samlas. Detta kan vara möjligt att samordna tillsammans med en 7-9 skola i nuvarande Björknäsgymnasiet
  • En samlad arbetsmarknads- och utbildningsförvaltning på nuvarande Björknäsgymnasiet innebär att även Centralskolan frigörs och kan i och med detta bli det föreningarnas hus som diskuterats under många år.
  • Lämpliga verksamheter som idag är inhyrda i externa lokaler kan flyttas till före detta vårdhögskolans lokaler
  • Vid en etablering av en eventuell framtida f-6 skola i centrumområdet bör de socioekonomiska faktorerna och förbättrad integration väga tungt, därför bör placeringen noga avvägas och utredas vidare innan definitivt beslut tas.

Vi föreslår därför:

att kommunfullmäktige ska ge arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en förstudie där förutsättningar, konsekvenser och preliminära ekonomiska effekter redovisas med inriktning att

  • en sammanhållen gymnasieby etableras i anslutning till Boden Arena
  • Stureskolans 7-9 skola flyttar in i nuvarande Björknäsgymnasium                                                                                                                                        

Förstudien ska presenteras för kommunfullmäktige senast juni 2021

att kommunfullmäktige ska ge arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda alternativa placeringar av en eventuell framtida skola i centrum